KOGNITIIVINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA

“Käyttäytymisterapian tehtävänä on tehdä tiedostamattomasta tiedostettua.”

höyhen

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoitteellinen, yksilölliseen tilannekuvaan perustuva psykoterapian muoto, joka huomioi sekä mielen että kehon kokonaisvaltaisesti: elämänhistorian, ajatukset, tunteet, kehontuntemukset, kehitys- ja oppimishistorian, koetut oireet ja nykyhetken elämän – yksilöllisesti, juuri sellaisina kuin ne ainutlaatuisina jokaiselle ilmenevät.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian taustalla on ajatus siitä, että sisäinen tai ulkoinen oireilumme ilmentää jotakin – kaikella toiminnallamme on siis funktio, tarkoitus ja syynsä. Kehomme on äärimmäisen viisas ja oppiva järjestelmä. Jollakin itselle ongelmallisella reagointitavalla, esimerkiksi asioiden välttämisellä tai ahmimisella, on siis oma looginen kehityspolkunsa ja ilmenemissyynsä, joka on kehon kannalta, ikään kuin sen mielestä, tarpeellinen. Tällaisia tekijöitä ja yhteyksiä tutkimme ja selvitämme terapiassa yhdessä.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa katseltavaksi ja tutkittavaksi valitaan Sinulle keskeiseltä tuntuva asia, esimerkiksi oire tai teema. On selvä, että asioita on ihmisen elämässä paljon enemmänkin! Kaikki kuitenkin liittyy kaikkeen: usein yhdessä asiassa muutoksen aikaansaaminen vaikuttaa positiivisesti myös elämän muihin tekijöihin. Menneisyyttä emme voi enää muuttaa, mutta itseymmärryksen, itsehavainnoinnin ja viisaiden, lempeiden valintojen sekä kehomyötätunnon kautta meillä on mahdollisuus lopettaa taistelu, ymmärtää omaa (ja kehomme) toimintaa paremmin sekä ottaa niin menneisyys kuin nykyhetkikin enemmän omaksemme. Näin vaikutamme väistämättä myös omaan tulevaisuuteemme.

“If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you always got.”

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ymmärretään, että asiakas ei ole asiantuntijahoitoa vastaanottava passiivinen kohde, vaan keskeinen ja aktiivinen toimija omassa elämässään ja omalla kasvupolullaan. Arvokas sellaisenaan. Onnistumisen kokemuksiin kytkeytyvät ennen kaikkea oma motivaatio työskentelyyn ja muutoksen mahdollistamiseen, valmius yhteistyöhön ja itsetutkiskeluun sekä kyky kuvailla omaa elämää, itseä ja koettuja ongelmia siinä määrin kuin se on sillä hetkellä mahdollista. Työskentelyn tärkeä kivijalka on luottamus ja toimiva yhteistyösuhde omaan terapeuttiin. Kaikille tunteille ja ajatuksille on tilaa.

Oikealta tuntuvan psykoterapeutin hakemiseen kannattaa käyttää aikaa. Vaikeista asioista on harvoin helppo puhua ääneen, ja sitä hankalammaksi se käy mitä varautuneemmaksi itsensä tuntee. Kehon viestejä kannattaa siis kuunnella! Samalla on syytä kuitenkin muistaa, että jokaiseen yhteistyösuhteeseen, myös psykoterapiaan, kuuluu myös hankalia hetkiä, jolloin yhteys toiseen takkuaa. Tätäkin tunnetta voi ja kannattaa tutkia yhdessä oman terapeutin kanssa, sillä usein turhautuminen, kiukku ja tyytymättömyys kätkevät alleen jotakin tärkeää. On hyvä huomata, että mielemme ja kehomme suojelevat sellaisiakin selviytymiskeinoja, jotka eivät tosiasiassa enää toimi – etenkään pitkäkestoisina ratkaisuina.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia sopii menetelmäksi moneen ihmiselämästä tuttuun ongelmaan, kuten mieliala-, ahdistus-, stressi-, työuupumus-, ja syömisoireiluun. Menetelmät ovat läpinäkyviä ja kaikesta mitä tehdään, neuvotellaan ja sovitaan yhdessä.

“On helppo vain istua ja tarkkailla. Vaikeaa on nousta ylös ja ryhtyä toimeen.”

–Honore de Balzac

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ei useinkaan ole pelkkää asioiden pyörittelyä turvalliselta, teoreettiselta etäisyydeltä. Vaikka menemme vaikealta tuntuvia asioita päin, kehoa mukaan kutsuen, teemme sen aina yhdessä sopien ja tarpeeksi pienin askelin – kehon tahtoa kunnioittaen.

Pakottaminen, kovuus, etäällä pysytteleminen, paremmin tietäminen tai ylhäältä määrääminen eivät kuulu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Olemme kaikki ihmisiä, ja kaikki samassa veneessä ihmisyyttä koskevien oppimispsykologisten lainalaisuuksien, vaikeiden kokemusten, ja inhimillisen kärsimyksen kanssa. Jokaisella meistä on historia. Sen sijaan tarkoituksena on, että jokainen voisi oman terapian myötä ottaa pieniä askeleita kohti sellaista elämää, joka olisi aidosti oman itsen näköinen ja oloinen – sellaisena kuin hyvän elämän itselleen määrittelee.

Voit lukea lisää kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta täältä: https://kayttaytymisterapiat.fi/